I.- Kdo odpovídá za zpracování vašich údajů?

Subjektem odpovědným za zpracování vašich údajů je Shuangxingtang International Trade s.r.o. IČ: 038 38 935 (v tomto dokumentu dále jen „HB”) se sídlem Pikovická 199/3, Praha 4 – Braník, 147 00. Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, obraťte se na oddělení ochrany údajů skupiny Braník, a to e-mailem na hotelbraník@hotelbraník.com.

II.- Za jakým účelem a z jakého titulu vaše údaje zpracováváme?

HB informuje zúčastněné osoby, že bude jejich údaje zpracovávat za tímto účelem:

1. zpracování žádostí podaných uživatelem. HB zpracovává takové údaje, které jsou nezbytné pro vyřízení žádosti o poskytnutí informací podané uživatelem. V tomto případě se jedná o zpracování údajů, jako je vaše jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo. Stejným způsobem budou údaje zpracovávány také v případě, že žádost podá novinář nebo obdobná osoba. HB bude v tomto případě rovněž shromažďovat informace týkající se použitého způsobu komunikace a vlastní žádosti o informace, podané zmíněnou zúčastněnou osobou.

Zákonné oprávnění: toto zpracování bude provedeno, pouze pokud HB zajistí souhlas uživatele.

2. Sledování a analýza činnosti uživatele na webových stránkách. HB může zpracovávat osobní údaje uživatelů našich webových stránek prostřednictvím jejich IP nebo MAC adresy, pokud je uživatel členem, a to přiřazením zmíněné IP nebo MAC adresy k identifikačním údajům poskytnutým uživatelem za účelem analýzy činností, které může uživatel na našich stránkách vykonávat, jako je interakce, pohyb, scrolls, návštěvy a prohlížení produktů.

Zákonné oprávnění: toto zpracování je nezbytné pro plnění legitimních zájmů HB. Klient může proti zpracování svých osobních údajů za takovýmto účelem vznést kdykoliv námitku, a to v souladu s pokyny uvedenými v kapitole 5.

3. Zasílání upozornění na nedokončení uzavření smlouvy. HB může uživateli, v návaznosti na jeho výslovnou žádost (včetně takové, kterou může uživatel obdržet ve formuláři žádosti o produkt, pokud taková situace nastane), zaslat upozornění na nedokončení uzavření smlouvy, které sám uživatel inicioval, přičemž bude mít na paměti takové informace, které uživatel mohl zadat do formuláře platby na webových stránkách, a pouze v případě, že uživatel požádal o zaslání upozornění zmíněného v okamžiku nedokončení uzavření smlouvy.

Zákonné oprávnění: toto zpracování bude provedeno, pouze pokud HB zajistí souhlas zúčastněné strany.

4. Kontrola webových stránek. HB bude provádět příslušný dozor a kontrolu používání webových stránek s cílem zjistit jakékoli podvodné používání, neoprávněné přístupy, zneužití nebo ztrátu údajů, a zabránit mu, a to včetně osobních údajů.

Zákonné oprávnění: tento postup je nezbytný jak pro plnění zákonných povinností stanovených zákonem o službách společnosti, informacích a elektronickém obchodu, tak pro zajištění legitimních zájmů společnosti HB v oblasti zabezpečení sítě a údajů.

5. Hlášení systémových událostí a jejich řešení. HB bude zpracovávat veškeré informace uživatelů nezbytné pro řešení nahlášených událostí nebo událostí, které HB sama zjistí. Takovéto zpracování údajů bude prováděno výlučně s cílem vyřešit příslušnou událost a problémy z této události vyplývající.

Zákonné oprávnění: toto zpracování je nezbytné pro plnění legitimních zájmů HB. Klient může proti zpracování svých osobních údajů za takovýmto účelem vznést kdykoliv námitku, a to v souladu s pokyny uvedenými v kapitole 5.

6. Řešení žádostí. Na základě formulářů umístěných na webových stránkách HB za účelem dodržování práv uživatele a/anebo klienta, zpracovává HB vaše osobní údaje za účelem vyřízení žádosti, přičemž si může tyto údaje vyžádat od hotelů, kde je uživatel ubytován, nebo další údaje, které HB mohla převést v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů (například od pojišťovny, v případě, že klient utrpěl nahraditelnou újmu).

Zákonné oprávnění: toto zpracování je nezbytné pro plnění povinností, které HB ukládají předpisy o ochraně osobních údajů za účelem dodržování práv uživatelů.

7. Zpracování údajů získaných pomocí souborů cookie: informace týkající se zásad používání souborů cookie naleznete zde: zásady používání souborů cookie.

III.- Jak dlouho budeme vaše údaje uchovávat?

Zpřístupněné osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu, kvůli kterému byly získány. Po uplynutí této doby bude HB tyto osobní údaje uchovávat, dokud nepřestanou být relevantní pro požadované účely, budou řádně zablokovány, aby mohly být k dispozici kompetentní veřejné správě, soudcům a soudům nebo státnímu zastupitelství během promlčecí lhůty úkonů, které by mohly vycházet ze vztahu udržovaného s klientem anebo ze zákonem stanovených lhůt pro uchování dat. Po uplynutí těchto lhůt přikročí HB k fyzické likvidaci těchto údajů.

IV.- Komu vaše údaje sdělíme?

HB může údaje sdělit:

· Společnostem, které vlastní hotely, za účelem zpracování požadavku ze strany uživatele včetně uplatnění konkrétního práva.

· Třetím stranám, které mohly obdržet informace uživatele, a to na žádost tohoto uživatele.

· Kompetentním státním orgánům, soudcům a soudům.

· Bez ohledu na předchozí sdělení údajů, spolupracuje HB s třetími stranami poskytujícími služby, které mají přístup k osobním údajům hostů a které tyto osobní údaje zpracovávají jménem HB, a to v souvislosti s poskytováním těchto služeb. HB si konkrétně sjednává služby poskytované třetími stranami, které vykonávají činnosti včetně, nikoli však výlučně, v následujících oblastech: právní poradenství, společnosti poskytující profesionální služby v různých odvětvích, společnosti poskytující technologické služby a společnosti poskytující služby v oblasti informačních technologií. Jedním z poskytovatelů je společnost Salesforce Inc. se sídlem v USA, na kterou se vztahuje dohoda Privacy Shield.

V.- Jaká jsou vaše práva, pokud nám poskytnete svoje údaje?

Pokud si to přejí, mohou zúčastněné strany uplatnit právo na přístup, opravu a vymazání údajů a dále požadovat, aby bylo omezeno zpracování jejich osobních údajů, vznášet námitky proti jejich zpracování, vyžádat si přenosnost svých údajů a také nebýt předmětem jednotlivých automatizovaných rozhodnutí, a to následujícími způsoby:

· Odesláním písemné žádosti na výše uvedenou poštovní adresu.

· Odesláním žádosti na e-mailovou adresu hotelbranik@hotelbranik.com.

Zúčastněné strany mohou, pokud se jedná o úkony založené na poskytnutí vašeho souhlasu, poskytnutí souhlasu zrušit, a to způsobem, který je popsán v předchozím odstavci.

VI.- Zjistil(a) jsem nesrovnalost týkající se mých osobních údajů nebo údajů jiné osoby. Jak to mohu nahlásit?

Zúčastněná strana, která jakýmkoliv způsobem nabyla informace o případném porušení bezpečnosti či bezpečnostní události, která zapříčinila nepovolený přístup, změnu, opravu nebo neschválené odstranění osobních údajů, které se týkají jí samotné, nebo patří jiným subjektům, může daný případ ohlásit na e-mailovou adresu hotelbranik@hotelbranik.com.

VII.- Jak jsme získali vaše údaje?

Osobní údaje, které HB zpracovává, jsou získávány prostřednictvím formulářů umístěných na webových stránkách.

Pokud to bude nezbytné pro vyřízení požadavku nebo žádosti o uplatnění práva, HB si může údaje vyžádat od hotelů, kde je uživatel ubytován, pokud taková situace nastane, nebo od třetích stran, které od něj, jakožto od klienta, mohly získat osobní údaje, a to v souladu s příslušnými zásadami ochrany osobních údajů (rezervace, přihlášení…).

VIII.- U kterého úřadu můžete vznést své stížnosti?

Zúčastněné strany mohou, v návaznosti na odpověď, kterou obdržely od HB ohledně dodržování svých práv, podat stížnost na úřad pro ochranu osobních údajů.

Uživatelé jsou obeznámeni s tím, že vyřizování stížností týkajících se zpracování osobních údajů provádí zmocněnec pro ochranu údajů společnosti Hotel Braník. Svou stížnost můžete zaslat na adresu Pikovická 199/3, Praha 4 – Braník, 147 00 nebo e-mailovou adresu hotelbranik@hotelbranik.com. V obou případech k žádosti připojte kopii svého dokladu totožnosti, DIČ nebo úřední dokument, který prokáže vaši totožnost.